انتصاب محمد میلاد فروردین به عنوان نماینده کیوکوشین WKB استان فارس

با معرفی شیهان ودود مجرد شهریور و تایید هیات کاراته استان فارس، طی حکمی شیهان محمد میلاد فروردین به عنوان نماینده کیوکوشین WKB استان فارس منصوب شدند.


چاپ