سبک کیوکوشین WKB توسط کانچو پدرو رویز (Pedro Roiz) با مرکزیت کشور اسپانیا تاسیس شده است.  شیهان ودود مجرد شهریور که از قهرمانان به نام کیوکوشین می باشند در سال 1397 این سبک را رسما در ایران بنیانگذاری نمودند. هدف از این سبک  به شرح زیر می باشد:

  • توسعه و تروجیع WKB در ایران
  • استفاده از جوانان مستعد در فرصتهای مختلف از جمله مربیگری، داوری و مدیریت.
  • فراهم آوردن فرصتهای مختلف شرکت در مسابقات بین المللی داخلی و  برون مرزی برای هنرجویان و مربیان با اخذ مجوزهای مربوطه از فدراسیون کاراته
  • تربیت هنرجویان و مربیان فنی و حرفه در زمینه کاراته
  • استفاده از دانش روز در مدیریت و آموزش
  • تاسیس و ترویج باشگاه های مختلف WKB تحت نظارت نمایندگان

شیهان محمد میلاد فروردین از اساتید فنی سبکهای آزاد مسئولیت سبک کیوکوشین (WKB) استان فارس را به عهده دارند و از پیوستن و همکاری تمام مربیان و هنرجویان به این سبک حمایت می کند.